Ενημερωτικό σημείωμα Αγωγής κατα Μ.Τ. για τις διεκδικήσεις των μειώσεων στα μερίσματα...

25 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6981775379 - 6945392850, This email address is being protected from...

Ενημερωτικό για άσκηση έφεσης κατά του επανυπολογισμού σύνταξης

25 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6981775379 - 6945392850, This email address is being protected from spambots. You...

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεων

01 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, This email address is being protected from...

Ενημερωτικό σημείωμα επί των αποφάσεων για τις μειώσεις των συντάξεων

23 November 2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, This email address is being protected from...

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών  

Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,

      Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                       

 

Προς τους στρατιωτικούς ε.α.

Για τη διαδικασία παύσης της  παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) από τις συντάξεις

 

 

Όπως είναι γνωστό, με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε πιλοτική δίκη επί αγωγής συνταξιούχου του Δημοσίου, τέως δικαστικού λειτουργού, κρίθηκε αντισυνταγματική η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.). Περαιτέρω, με την ως άνω απόφαση κρίθηκε ότι αναδρομικά θα δικαιούνται μόνον όσοι έχουν προσφύγει ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πριν από τη δημοσίευση της απόφασης (7.2.2017). Θα πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι πιλοτικές δίκες διεξήχθησαν και για τις λοιπές μειώσεις που έχουν επιβληθεί στις συντάξεις του Δημοσίου, επί των οποίων δεν έχουν ακόμα εκδοθεί αποφάσεις.

Επομένως, όσοι δεν έχουν ασκήσει αγωγή ή ένσταση έως την 7.2.2017 δεν δικαιούνται αναδρομικά, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση. Δικαιούνται, όμως, να ζητήσουν την παύση της παρακράτησης της Ε.Α.Σ. από την 8.2.2017 και εφεξής. Ωστόσο, καθώς δεν διαφαίνεται ότι θα αποφασισθεί άμεσα η παύση της παρακράτησης, θα χρειασθεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ατομική αίτηση και ακολούθως, εντός εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της τυχόν απορριπτικής πράξης ή από την παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης, να ασκηθεί ένσταση ενώπιον του Α΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Προκειμένου να αναλάβει το Γραφείο την υπόθεση αυτή: Τα έξοδα για κάθε ενδιαφερόμενο συνταξιούχο, για τα δύο αρχικά στάδια (αίτηση + ένσταση), ανέρχονται 80 ευρώ, ήτοι 48 ευρώ συν ΦΠΑ (24%): 11,52 ευρώ και 20 ευρώ για το απαιτούμενο παράβολο υπέρ Δημοσίου.

Όσοι κκ. στρατιωτικοί ε.α. επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προπεριγραφείσα διαδικασία παρακαλώ να μας ενημερώσουν σχετικά, αποστέλλοντάς μας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Τα συνημμένα έντυπα: «Στοιχεία Συνταξιούχου» και «Αίτηση προς το Γ.Λ.Κ.».

β. Φωτοτυπικό αντίγραφο της αρχικής συνταξιοδοτικής πράξης του ενδιαφερομένου από το Γ.Λ.Κ., καθώς και κάθε τυχόν υπάρχουσας τροποποιητικής πράξης του Γ.Λ.Κ..

γ. Φωτοτυπικό αντίγραφο ενός πρόσφατου μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος συντάξεως (π.χ. Μαρτίου ή Απριλίου 2017)

δ. Εξουσιοδοτήσεις (όπως το συνημμένο έντυπο) σε  δύο αντίτυπα, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε καθεμία από Κ.Ε.Π. ή Α.Τ. ή δημόσια υπηρεσία.

Με την ανάθεση της υπόθεσης, θα υπογράψουμε με κάθε ενδιαφερόμενο, το συνημμένο πληρεξούσιο εργολαβικό δίκης (σε τρία αντίτυπα) στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις εκάστου μέρους, καθώς και ότι σε περίπτωση επιδίκασης και είσπραξης ποσού, η αμοιβή του Γραφείου θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

Αθήνα, 3.4.2017

Με τιμή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

 

Ονοματεπώνυμο:  .....................................................................................................................

Όνομα Πατέρα: ................................. Όνομα Μητέρας:...........................................................

Δ/νση κατοικίας: Οδός:……………………. Αριθ.: …............. Τ.Κ.: ……………………....

Δήμος - Περιοχή:……………………..………………………. Τηλ: Οικίας:.….………….. Κινητό:………………..........…………...……… Ε-mail:………………………….……… Αποστρατευτικός Βαθμός:................................................ Έτος αποστρατείας:.......................

Αριθ. Μητρώου Συνταξιούχου.:……........................................................................................

Στοιχεία Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας:………………………………………………………..

Α.Φ.Μ.: ................................................... Δ.Ο.Υ.: ...................................................................

 

ΠΡΟΣ

   Τον Κοντό Βασίλειο, δικηγόρο, Κάνιγγος αριθμ. 23, ΤΚ. 10677, Αθήνα, τηλ.: 210-5241507, fax 210-3810446, e-mail: kontosbil@yahoo.gr ,kontosblaw@gmail.com.

-----------------------------

 

            Σας δίδω την εντολή να καταθέσετε αίτηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ένσταση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την παύση παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ν. 3865/2010) από 8.2.2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

………………., …./…./…….

Ο/Η Αιτών/ούσα

 

 

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

O/Η κατωτέρω υπογράφων/ουσα …………………………………………… του …………………, στρατιωτικός συνταξιούχος δημοσίου Α.Μ. ………………, Α.Δ.Τ……………, κάτοικος ……………………, οδός ………………….. αριθμ. ……, Τ.Κ. ………….., Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω  τους Δικηγόρους Αθηνών: Κοντό Βασίλειο, Α.Μ. 31034, Χρόνη Άρτεμη, Α.Μ. 34547, και Καλογεροπούλου Φωτεινή, Α.Μ. 36466,  κατοίκους Αθηνών, οδός Κάνιγγος 23, όπως καταθέσουν στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αίτηση για την παύση παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ν. 3865/2010) από 8.2.2017 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, τους εξουσιοδοτώ όπως καταθέσουν ένσταση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν οποιοδήποτε έντυπο, έγγραφο, καταστεί αναγκαίο, να καταθέτουν υπομνήματα και γενικά να προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής. Η παρούσα ισχύει για δέκα έτη.

 

……………………………, …/…./…….

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

 

 

Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΑΙΤΗΣΗ

 

Επώνυμο: ……………………….

Όνομα: ………………………….

Ον. Πατρός ή Συζ: ………….....

Οδός:. ………………...Αρ:…….

Πόλη:…………………………...

Ταχ. Κωδ.:………………………

Τηλέφωνο: ……………………..

Στοιχ. Αστυν. Ταυτότητας:

………………………………….

Αριθμ. Μητρώου Σύνταξης:

………………………………….

Α.Φ.Μ.:…………………………

 

ΘΕΜΑ:

Παύση παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από τη σύνταξή μου από 8/2/2017 και επιστροφή των ήδη παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών.

 

 

Αθήνα, …/…./…….

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ:

Κοντός Βασίλειος του Ευσταθίου, Δικηγόρος Αθηνών, Α.Μ. 31034, κάτοικος Αθηνών, Κάνιγγος 23, τηλ. 210 5241507, με εξουσιοδότηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

 

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/

Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα

Κάνιγγος 29, Τ.Θ. 1116,

ΤΚ 101 10,   Αθήνα.

 

      Από την …/.../……, παρακρατείται από  τη σύνταξή μου το ποσό των ……. ευρώ, μηνιαίως, ήτοι ποσοστό ……..  επ’ αυτής, ως Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ν. 3865/2010).

     Επειδή με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι η παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων στη σύνταξή μου, αντίκειται σε διατάξεις του Συντάγματος, ΠΑΡΑΚΑΛΩ όπως παύσει η παρακράτηση της εν λόγω εισφοράς από 8/2/2017 και εφεξής και όπως μου επιστρέψετε τα ήδη παρακρατηθέντα από τη σύνταξή μου χρηματικά ποσά.

 

                           Ο/Η Αιτών/ούσα                             


 

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΤΗΡΙΟ

 

Στην Αθήνα, σήμερα την                        μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός:

Α. Του Κοντού Βασιλείου, δικηγόρου Αθηνών, οδός Κάνιγγος αριθμ. 23, τηλ. 210-5241507 και αφ’ ετέρου

Β. Του ……………………….………… του …………………, στρατιωτικού συνταξιούχου, που υπογράφουν το παρόν εργολαβικό συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο Β΄ συμβαλλόμενος που δικαιούται επιστροφή της παρακρατηθείσης αχρεωστήτως Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ. ν. 3865/2010) που παρακρατείται από τη σύνταξη του, , αναθέτει στον πρώτο των συμβαλλομένων την υπόθεση αυτή, με την αμετάκλητη κατ’ αρχήν εντολή (διότι ρητά αναγνωρίζεται ότι αυτή αφορά και το συμφέρον του εντολοδόχου), προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες κατά την κρίση του ενέργειες, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης αρχής, (κατάθεση αίτησης στο Γ.Λ.Κ. και ένστασης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου) για την επιτυχή έκβαση και περάτωση της ως άνω υποθέσεως, υπό τους εξής όρους :

            1. Εάν εκδοθεί θετική δικαστική απόφαση, η δικηγορική αμοιβή που θα οφείλεται, κατά την είσπραξη του ποσού των αναδρομικών, καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί αυτού, μετά του αναλογούντος Φ.Π.Α..

            2. Η δικηγορική αυτή αμοιβή μεταβιβάζεται και εκχωρείται από τώρα στον δικηγόρο παρά του Β’ συμβαλλόμενου, ο οποίος καθίσταται συνδικαιούχος και δύναται να εισπραχθεί απ’ αυτούς απ’ ευθείας από την αρμόδια υπηρεσία του ΓΛΚ δια γνωστοποιήσεως της παρούσης εκχωρήσεως στις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού, του εντολέως μη δυναμένου να διαθέσει υπέρ αυτού το παραπάνω ποσοστό, καθόσον εκχωρήθηκε και αποξενώθηκε από αυτό ο ίδιος.

            3. Εάν τυχόν ο εντολέας διορίσει και άλλους δικηγόρους για την ίδια υπόθεση, η παρούσα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων δεν επηρεάζεται.

            4. Σε περίπτωση μη επιτυχούς έκβασης της ανωτέρω υπόθεσης δεν θα οφείλεται στον δικηγόρο ουδεμία αμοιβή.

                                                    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                

 

           Ο εντολέας                                                                                 Ο Δικηγόρος

 

 

Download document