Ενημερωτικό σημείωμα Αγωγής κατα Μ.Τ. για τις διεκδικήσεις των μειώσεων στα μερίσματα...

25 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6981775379 - 6945392850, This email address is being protected from...

Ενημερωτικό για άσκηση έφεσης κατά του επανυπολογισμού σύνταξης

25 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6981775379 - 6945392850, This email address is being protected from spambots. You...

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεων

01 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, This email address is being protected from...

Ενημερωτικό σημείωμα επί των αποφάσεων για τις μειώσεις των συντάξεων

23 November 2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, This email address is being protected from...

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών  

Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,

      Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                       

 

Προς τους στρατιωτικούς ε.α.

Για την επιστροφή της εισφοράς (κράτησης) υγειονομικής περίθαλψης, που παρακρατήθηκε μη νόμιμα στις συντάξεις από 1.10.2013 έως 30.6.2016.

 

 

1. Όπως είναι γνωστό, από την 01.10.2013 έως την 30.06.2016 η μηνιαία εισφορά (κράτηση) υγειονομικής περίθαλψης (σε ποσοστό 4%) υπολογίζονταν μη νόμιμα επί του συνολικού (μεικτού) ποσού της σύνταξης και όχι επί του καταβαλλομένου ποσού της σύνταξης μετά την αφαίρεση των μειώσεων που επιβλήθηκαν με τους ν. 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, κατόπιν του υπ’ αριθ.  116931/0092/7.8.2013 εγγράφου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, το οποίο εκδόθηκε χωρίς να υφίσταται σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση.

Ήδη με το άρθρο 44 του ν. 4387/2016 καθορίσθηκε ότι η ως άνω εισφορά (που ανέρχεται πλέον σε 6%) υπολογίζεται επί του καταβαλλομένου ποσού της σύνταξης αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι σχετικές μειώσεις.

Κατόπιν τούτων, αρκετοί συνάδελφοι ε.α. έχουν καταθέσει αιτήσεις στην Υπηρεσία συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ακολούθως άσκησαν σχετικές ενστάσεις ενώπιον του Α΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Όμως, ανεξαρτήτως εάν έχετε ασκήσει ένσταση, προκειμένου να εξασφαλίσετε την επιστροφή του παρανόμως παρακρατηθέντος ποσού της εισφοράς από την 01.10.2013 έως 30.06.2016, θα πρέπει να ασκήσετε αγωγήΤούτο δεδομένου ότι μετά την εκδίκαση της ένστασης στο Α΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παρ’ ότι θα έχετε δικαιωθεί, ενδεχομένως να απαιτηθεί να ασκήσετε τότε και αγωγή.

2. Τα έξοδα για τη συμμετοχή σε ομαδική αγωγή και την εκδίκαση αυτής, σχετικά με τη διεκδίκηση της επιστροφής της παραπάνω κράτησης, ανέρχονται σε 50 ευρώ για κάθε ενάγοντα, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (40,30 + 9,67).

Ακολούθως, η αμοιβή του γραφείου, ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού που θα επιδικασθεί από το Δικαστήριο σε κάθε ενάγοντα. Αναλυτικά οι όροι της συνεργασίας για την υπόθεση αναφέρονται στο πληρεξούσιο - εργολαβικό δίκης που θα καταρτιστεί μεταξύ μας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 α. Φωτοτυπικά αντίγραφα Ενημερωτικών Σημειωμάτων Συντάξεως:

 - του Σεπτεμβρίου του έτους 2013

 - του Οκτωβρίου του έτους 2013

 - του Ιανουαρίου του έτους 2015

 - του Σεπτεμβρίου του έτους 2015

 - του Ιουλίου του έτους 2016

β. Φωτοτυπικό αντίγραφο της αίτησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής που ενδεχομένως έχετε καταθέσει στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ.

γ. Φωτοτυπικό αντίγραφο της ένστασης, που ενδεχομένως έχετε καταθέσει ενώπιον του Α΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην αγωγή για τη διεκδίκηση επιστροφής της παρανόμως παρακρατηθείσας εισφοράς (κράτησης) υγειονομικής περίθαλψης, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά και να μας αποστείλετε τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα συνημμένα έντυπα με τα στοιχεία ενάγοντος, την εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και το πληρεξούσιο - εργολαβικό δίκης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο τηλεφωνικά ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

Αθήνα, 29.6.2017

Με τιμή

Κοντός Βασίλειος

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ για Υγειονομική Περίθαλψη

 

 

Ονοματεπώνυμο στελέχους ε.α.: ............................................................................................

Πατρώνυμο: ................................... Δ/νση κατοικίας: Οδός: .............................……......... Αριθ.: ............................ Τ.Κ.: ………….. Πόλη - Περιοχή: ……………………………………...

Τηλ: οικίας:…………………, Κινητό:……….……………. e-mail:.............................................

Έτος αποστρατείας:.…..........................Αριθ. Μητρώου Σύνταξης.: ……............................... Στοιχ. Αστυν. Ταυτότητας:…..………………. ΑΦΜ: ........................... ΔΟΥ: ..........................

 

 

ΠΡΟΣ

Τον Κοντό Βασίλειο, δικηγόρο, οδός Κάνιγγος αριθ. 23, Τ.Κ. 10433, Αθήνα, τηλ.: 210-5241507, Φαξ: 210-3810446 κιν.: 6945392850, e-mailkontosbil@yahoo.grkontosblaw@gmail.com

-----------------------------

 

            Σας δίδω την εντολή να καταθέσετε αγωγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διεκδίκηση επιστροφής της παρακρατηθείσας εισφοράς (κράτησης) υγειονομικής περίθαλψηςαπό την 01.10.2013 έως 30.06.2016.

………………., …./…./2017

Ο/Η Εντολέας

 

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΤΗΡΙΟ

 

            Στην Αθήνα, σήμερα την                      μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός:

Α. Του Κοντού Βασιλείου, δικηγόρου Αθηνών, Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 31034, και αφ’ ετέρου

Β.Του ……………………….……………… του ……………………., που υπογράφουν το παρόν εργολαβικό συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο Β’ συμβαλλόμενος, που δικαιούται να λάβει επιστροφή της παρακρατηθείσας εισφοράς (κράτησης) υγειονομικής περίθαλψηςαπό την 01.10.2013 έως 30.06.2016, αναθέτει στον πρώτο των συμβαλλομένων την υπόθεση αυτή, με την αμετάκλητη κατ’ αρχήν εντολή (διότι ρητά αναγνωρίζεται ότι αυτή αφορά και το συμφέρον των εντολοδόχων), προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες κατά την κρίση του ενέργειες, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και κάθε βαθμού και πάσης αρχής, για την επιτυχή έκβαση και περάτωση της ως άνω υποθέσεως, υπό τους εξής όρους:

            1. Εάν εκδοθεί θετική δικαστική απόφαση, η δικηγορική αμοιβή που θα οφείλεται, κατά την είσπραξη από τον ενάγοντα του ποσού που θα επιδικασθεί (κεφάλαιο + τόκοι), καθορίζεται σε ποσοστό 5% επ’ αυτού, μετά του αναλογούντος ΦΠΑ.

            2. Η δικηγορική αυτή αμοιβή μεταβιβάζεται και εκχωρείται από τώρα στον δικηγόρο παρά του Β’ συμβαλλόμενου, ο οποίος καθίσταται συνδικαιούχος, και δύναται να εισπραχθεί απ’ αυτόν απ’ ευθείας από την αρμόδια υπηρεσία, δια γνωστοποιήσεως της παρούσης εκχωρήσεως στις αρμόδιες υπηρεσίες, του εντολέως μη δυναμένου να διαθέσει υπέρ αυτού το παραπάνω ποσοστό, καθόσον εκχωρήθηκε και αποξενώθηκε από αυτό ο ίδιος.

            3. Εάν τυχόν ο εντολέας διορίσει και άλλους δικηγόρους για την ίδια υπόθεση η παρούσα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων δεν επηρεάζεται.

            4. Σε περίπτωση μη επιτυχούς έκβασης της ανωτέρω υπόθεσης δεν θα οφείλεται στον δικηγόρο ουδεμία αμοιβή.

           

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

           Ο εντολέας                                                                Ο Δικηγόρος

 

EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

O κατωτέρω υπογράφων ………………………………………… του ….………………, στρατιωτικός συνταξιούχος, Α.Δ.Τ……………, κάτοικος ……………………, οδός ………………….. αριθ. ……, Τ.Κ. ………….., εξουσιοδοτώ με την παρούσα τους δικηγόρους Αθηνών: Κοντό Βασίλειο (Α.Μ. 31034), Χρόνη Άρτεμη (Α.Μ. 34547) και Καλογεροπούλου Φωτεινή (Α.Μ. 36466), κατοίκους Αθηνών, οδός Κάνιγγος αριθ. 23, όπως ασκήσουν αγωγή, με εκπροσωπήσουν και παρασταθούν ως πληρεξούσιοι Δικηγόροι μου κατά τη συζήτηση της αγωγής μου, ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου ή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου, για τη επιστροφή της παρακρατηθείσας από 01.10.2013 έως 30.06.2016 εισφοράς (κράτησης) υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να υποβάλουν υπόμνημα και να προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής. Η παρούσα ισχύει για δέκα έτη.

…………………., …../…../2017

                                                                                                  Ο  εξουσιοδοτών

                                                                                                           

Θεωρήθηκε το γνήσιο
της υπογραφής 

 

 

Download document