Ενημερωτικό σημείωμα Αγωγής κατα Μ.Τ. για τις διεκδικήσεις των μειώσεων στα μερίσματα...

25 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6981775379 - 6945392850, This email address is being protected from...

Ενημερωτικό για άσκηση έφεσης κατά του επανυπολογισμού σύνταξης

25 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6981775379 - 6945392850, This email address is being protected from spambots. You...

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεων

01 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, This email address is being protected from...

Ενημερωτικό σημείωμα επί των αποφάσεων για τις μειώσεις των συντάξεων

23 November 2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, This email address is being protected from...

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών  

Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,

      Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                       

Προς τους κ.κ. στρατιωτικούς συνταξιούχους

Ενημέρωση: α) επί του επανυπολογισμού των συντάξεων με το ν. 4387/2016 και

                   β) μη αναπροσαρμογής αυξητικά των συντάξεων (ν. 4575/2018)

 

 

Α. 1. Την 1η Οκτωβρίου 2019 αναρτήθηκαν τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής σύνταξης του Ιανουαρίου 2019, στα οποία φαίνεται ο επανυπολογισμός της σύνταξης με βάση το ν. 4387/2016 και η προσωπική διαφορά που προκύπτει κατόπιν του παραπάνω επανυπολογισμού για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν την 12.5.2016.

2. Όπως έχουμε πληροφορηθεί από τον ΕΦΚΑ, δεν θα εκδοθούν πράξεις αναπροσαρμογής της σύνταξης, αν και ο Συνήγορος του Πολίτη με το υπ’ αριθ. πρωτ. 261704 /31031/24 Ιουνίου 2019 έγγραφό του, συνέστησε στον ΕΦΚΑ να εκδώσει εκτελεστές διοικητικές πράξεις του ως άνω επανυπολογισμού των συντάξεων.

3. Με την υπ’ αριθ. 930/2019 απόφαση του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι η υπαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ αντίκειται σε διατάξεις του Συντάγματος, παρέπεμψε όμως την υπόθεση στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να κρίνει το θέμα. Αντίστοιχο προδικαστικό ερώτημα υπέβαλε και το ΙΙΙ Τμήμα, όσον αφορά τους στρατιωτικούς συνταξιούχους. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 1897/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας καταργήθηκε η δίκη επί της αιτήσεως ακύρωσης των Ενώσεων Αποστράτων στρατιωτικών για την ακύρωση της υπουργικής απόφασης για τον επανυπολογισμό των συντάξεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του Ν. 4387/2016. Συνεπώς, τα θέματα που τέθηκαν για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους δεν κρίθηκαν με την εν λόγω απόφαση.Τονίζεται δε ότι αρμόδιο δικαστήριο για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Β. Με τις διατάξεις του ν. 4575/2018 και της ΚΥΑ που εκδόθηκε ακολούθως, ρυθμίσθηκε η καταβολή χρηματικού ποσού στα ε.α. στελέχη, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων συντάξεων που δικαιούνταν λόγω της εφαρμογής των μισθολογικών διατάξεων των νόμων 4093/2012 και 4307/2014, κατόπιν των υπ’ αριθ. 1125 έως 1128/2016 και των υπ’ αριθ. 2192 έως 2196/2014 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι τον Μάιο 2016.

Όμως, εκτός από την καταβολή του παραπάνω ποσού δεν αναπροσαρμόσθηκαν οι συντάξεις από τον Μάιο 2016 μέχρι και σήμερα, με συνέπεια να καταβάλλονται μειωμένες σε αντίθεση με όσα κρίθηκαν με τις παραπάνω αποφάσεις.

Γ. 1. Το γραφείο μας έχει τη γνώμη ότι όσοι στρατιωτικοί συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά (θετική), θα πρέπει να καταθέσουν το συντομότερο δυνατό ηλεκτρονικά (μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Φ.Κ.Α., επιλογή: ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης, σύνδεσμος https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml) αίτηση με αίτημα την ακύρωση του επανυπολογισμού της σύνταξης.

Επίσης, όλοι οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση με αίτημα την αναπροσαρμογή αυξητικά της σύνταξης με βάση τις υπ’ αριθ. 1125 έως 1128/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, συμπεριλαμβάνοντας το ακόλουθο κείμενο:

«Με βάση το ν. 4575/2018 μου χορηγήθηκε εφάπαξ χρηματικό ποσό κατόπιν των υπ’ αριθ. 1125 έως 1128/ 2016 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Όμως, δεν αναπροσαρμόσθηκε αυξητικά η  σύνταξή μου από τον Μάιο 2016 έως και σήμερα. Περαιτέρω, με βάση το ν. 4387/2016 επανυπολογίσθηκε η σύνταξή μου, με συνέπεια να μειωθεί και να προκύψει προσωπική διαφορά ποσού …… ευρώ, χωρίς να προκύπτουν τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη (συντάξιμες αποδοχές, χρόνος ασφάλισης, ποσοστό αναπλήρωσης, μείωση λόγω ηλικίας κλπ.) για τον εν λόγω επανυπολογισμό της σύνταξής μου. Επίσης, δεν προκύπτει η έκδοση ατομικής πράξης επανυπολογισμού, το όργανο που την εξέδωσε και ένδικο βοήθημα κατ’ αυτής.

Επειδή η μη αναπροσαρμογή αυξητικά της σύνταξής μου και ο επανυπολογισμός αυτής με βάση το ν. 4387/2016 αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος και στην ΕΣΔΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ όπως αναπροσαρμοσθεί αυξητικά σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις του ΣτΕ και να ακυρωθεί ο επανυπολογισμός της σύνταξής μου που έλαβε χώρα με το ν. 4387/2016, καθώς και να μου επιστρέψετε τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά σύνταξης.».

2. Ακολούθως, θα πρέπει να ασκηθεί έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός του Δεκεμβρίου 2019 για την ακύρωση του επανυπολογισμού της σύνταξης, όπως αυτός προκύπτει από το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης Ιανουαρίου 2019, καθώς και κατά της σιωπηρής απόρριψης του αιτήματος για την ακύρωση του επανυπολογισμού της σύνταξης που θα έχετε υποβάλει με την παραπάνω αίτηση. Την εν λόγω διαδικασία άσκησης της ως άνω έφεσηςαναλαμβάνει το γραφείο μας, αφού μας δοθεί σχετική εντολή.  

       3. Τέλος,σας ενημερώνουμε ότι εντός του Οκτωβρίου 2019 θα αποστείλουμε συναφές ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το κόστος άσκησης έφεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Όσοι επιθυμείτε να ασκήσετε έφεση, παρακαλούμε να υποβάλετε το συντομότερο δυνατό την προαναφερθείσα αίτηση, εκτυπώνοντάς την μαζί με αριθμό καταχώρησης.

 

Αθήνα,17.10.2019

Με τιμή

 

Βασίλειος Κοντός

 

 

Download document