Ενημερωτικό σημείωμα Αγωγής κατα Μ.Τ. για τις διεκδικήσεις των μειώσεων στα μερίσματα...

25 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6981775379 - 6945392850, This email address is being protected from...

Ενημερωτικό για άσκηση έφεσης κατά του επανυπολογισμού σύνταξης

25 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6981775379 - 6945392850, This email address is being protected from spambots. You...

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεων

01 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, This email address is being protected from...

Ενημερωτικό σημείωμα επί των αποφάσεων για τις μειώσεις των συντάξεων

23 November 2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, This email address is being protected from...

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών  

Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,

      Κιν. 6981775379 - 6945392850, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                       

 

Προς τους κ.κ. στρατιωτικούς συνταξιούχους

 

Ενημέρωση για την άσκηση έφεσης για την ακύρωση του επανυπολογισμού των συντάξεων με το ν. 4387/2016 και για την αναπροσαρμογή αυξητικά των συντάξεων.

 

1. Σε συνέχεια του από 17.10.2019 ενημερωτικού σημειώματός μας σχετικά με την κατάθεση αίτησης στον ΕΦΚΑ για την ακύρωση του επανυπολογισμού της σύνταξης, όπως αυτός προκύπτει από το μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα Ιανουαρίου 2019, και για την αναπροσαρμογή αυξητικά της σύνταξης με βάση τις υπ’ αριθ. 1125 έως 1128/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σας ενημερώνουμε ότι η ατομική έφεση κατά του ως άνω ενημερωτικού σημειώματος και κατά της σιωπηρής απόρριψης των κατατεθέντων εκ μέρους σας αιτημάτων θα πρέπει να κατατεθεί έως τέλος Δεκεμβρίου 2019 ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Τα έξοδα για την άσκηση ατομικής Έφεσης ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέρχονται σε 220 ευρώ, ήτοι: παράβολο Δημοσίου έφεσης: 20 ευρώ, ένσημο ΤΑΧΔΙΚ: 22 ευρώ (18 + 4 ευρώ), δύο επιδόσεις με δικαστική επιμελητή της έφεσης (στο Ελληνικό Δημόσιο και στον ΕΦΚΑ): 86,80 ευρώ (43,40 ευρώ Χ 2) και για τη σύνταξη και κατάθεση έφεσης 90,50 ευρώ (73 ευρώ + ΦΠΑ 24%: 17,52 ευρώ). Τα έξοδα είναι δυνατό να κατατεθούν στον ακόλουθο λογαριασμό: ΙΒΑΝ: GR4101721260005126047905526, Δικαιούχος: Κοντός Βασίλειος - Τράπεζα Πειραιώς.

3. Όσοι κ.κ. ε.α. στρατιωτικοί επιθυμούν να διεκδικήσουν την ακύρωση του επανυπολογισμού της σύνταξης και την αναπροσαρμογή αυξητικά της σύνταξης, παρακαλώ να μας ενημερώσουν σχετικά μέχρι τις 16.12.2019, αποστέλλοντάς μας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Το συνημμένο έντυπο: «Στοιχεία Συνταξιούχου».

β. Φωτοτυπικό αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης (κανονισμού σύνταξης) και της τελευταίας πράξης αναπροσαρμογής σύνταξης ή τροποποιητικής συνταξιοδοτικής πράξης του ενδιαφερομένου.

γ. Μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής σύνταξης: του Ιανουαρίου 2019, του Δεκεμβρίου 2018, του Ιανουαρίου 2013, του Ιανουαρίου του έτους 2015 και του Ιανουαρίου του έτους 2018.

δ. Αντίγραφο της ένστασης / αίτησης θεραπείας κατά του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης, που έχετε καταθέσει ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ.

ε. Εξουσιοδότηση (όπως το συνημμένο έντυπο), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

5. Με την ανάθεση της υπόθεσης, θα υπογράψουμε με κάθε ενδιαφερόμενο, το συνημμένο πληρεξούσιο εργολαβικό δίκης (σε τρία αντίτυπα), στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις εκάστου μέρους, καθώς και ότι σε περίπτωση επιδίκασης και είσπραξης ποσού η αμοιβή του Γραφείου θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

                                                                                                      Αθήνα, 21.11.2019

Με τιμή

Κοντός Βασίλειος

 

 

 

 

 

 

Για την κατάθεση έφεσης

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

 

Ονοματεπώνυμο:........................................................................ Πατρώνυμο: ......................

Δ/νση κατοικίας: Οδός: ....................................... Αριθ.: …............. Τ.Κ.: ….…..................

Πόλη/Περιοχή: …………………………………….... Τηλ: οικίας: .….…………...............

κινητό: ………..………………...... e-mail: …………………………..................................

Αποστρατ. Βαθμός: ..................................................... Έτος αποστρατείας: ………………

Αριθ. Μητρώου Σύνταξης: ................................ Στοιχεία Αστυν. Ταυτότητας: ...................

Α.Φ.Μ.: .............................................. Δ.Ο.Υ.: .....................................................................

 

ΠΡΟΣ

   Τον Κοντό Βασίλειο, δικηγόρο, οδός Κάνιγγος αριθ. 23, ΤΚ. 10677, Αθήνα,  τηλ.: 210-5241507, fax 210-3810446, e-mail: kontosblaw@gmail.com.

-----------------------------

            Σας δίδω την εντολή να καταθέσετε έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ακύρωση του επανυπολογισμού της σύνταξης και την αναπροσαρμογή αυξητικά της σύνταξης.

 

 

………………., …./…./…….

Ο/Η Αιτών/ούσα

 

 

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

O/Η κατωτέρω υπογράφων/ουσα ..................................................................... του ................................., στρατιωτικός συνταξιούχος δημοσίου, Α.Μ.Σ.: ....................................., Α.Δ.Τ.: ..........................., κάτοικος ..........................., οδός .................................... αριθ. ......., Τ.Κ. ..............., Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω  με την παρούσα τους Δικηγόρους Αθηνών: Κοντό Βασίλειο (Α.Μ.: 31034), Χρόνη Άρτεμη (Α.Μ.: 34547) και Καλογεροπούλου Φωτεινή (Α.Μ.: 36466), κατοίκους Αθηνών, οδός Κάνιγγος 23, όπως καταθέσουν έφεση, να με εκπροσωπήσουν και παρασταθούν ως πληρεξούσιοι Δικηγόροι μου κατά τη συζήτηση της έφεσης μου, ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου,για την ακύρωση του επανυπολογισμού της σύνταξης και την αναπροσαρμογή αυξητικά της σύνταξης μου.

Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να υποβάλουν υπόμνημα και να προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής. Η παρούσα ισχύει για δέκα έτη.

 

…………………, …/…./…….

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

 

Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής                 

 

 

 

 

 

 


 

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΤΗΡΙΟ

 

Στην Αθήνα, σήμερα την                 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός:

Α. Του Κοντού Βασιλείου, δικηγόρου Αθηνών, οδός Κάνιγγος αριθ. 23, τηλ. 210-5241507, και αφ’ ετέρου

Β. Του ……………………….………… του …………………, στρατιωτικού συνταξιούχου, που υπογράφουν το παρόν εργολαβικό συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο Β΄ συμβαλλόμενος που δικαιούται: την ακύρωση του επανυπολογισμού της σύνταξης και την αναπροσαρμογή αυξητικά της σύνταξης, αναθέτει στον πρώτο των συμβαλλομένων την υπόθεση αυτή, με την αμετάκλητη κατ’ αρχήν εντολή (διότι ρητά αναγνωρίζεται ότι αυτή αφορά και το συμφέρον του εντολοδόχου), προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες κατά την κρίση του ενέργειες, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής (κατάθεση έφεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου) για την επιτυχή έκβαση και περάτωση της ως άνω υποθέσεως, υπό τους εξής όρους:

            1. Εάν εκδοθεί θετική δικαστική απόφαση, η δικηγορική αμοιβή που θα οφείλεται, κατά την είσπραξη του ποσού των αναδρομικών, καθορίζεται σε ποσοστό 5% επ’ αυτού, μετά του αναλογούντος ΦΠΑ.

            2. Η δικηγορική αυτή αμοιβή μεταβιβάζεται και εκχωρείται από τώρα στον δικηγόρο παρά του Β΄ συμβαλλόμενου, ο οποίος καθίσταται συνδικαιούχος και δύναται να εισπραχθεί απ’ αυτούς απ’ ευθείας από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δια γνωστοποιήσεως της παρούσης εκχωρήσεως στις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού, του εντολέως μη δυναμένου να διαθέσει υπέρ αυτού το παραπάνω ποσοστό, καθόσον εκχωρήθηκε και αποξενώθηκε από αυτό ο ίδιος.

            3. Εάν τυχόν ο εντολέας διορίσει και άλλους δικηγόρους για την ίδια υπόθεση, η παρούσα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων δεν επηρεάζεται.

            4. Σε περίπτωση μη επιτυχούς έκβασης της ανωτέρω υπόθεσης δεν θα οφείλεται στον δικηγόρο ουδεμία αμοιβή.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

           Ο εντολέας                                                                                     Ο Δικηγόρος

 

 

 

Download document