Ενημερωτικό σημείωμα Αγωγής κατα Μ.Τ. για τις διεκδικήσεις των μειώσεων στα μερίσματα...

25 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6981775379 - 6945392850, This email address is being protected from...

Ενημερωτικό για άσκηση έφεσης κατά του επανυπολογισμού σύνταξης

25 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6981775379 - 6945392850, This email address is being protected from spambots. You...

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεων

01 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, This email address is being protected from...

Ενημερωτικό σημείωμα επί των αποφάσεων για τις μειώσεις των συντάξεων

23 November 2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, This email address is being protected from...

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών  

Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,

      Κιν. 6981775379 - 6945392850, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                       

 

Προς τους κ.κ. στρατιωτικούς ε.α.

 

Ενημερωτικό σημείωμα για την άσκηση αγωγής διεκδίκησης αναδρομικών για τις μειώσεις από τα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ και ΜΤΑ) στα Μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση ΕΚΟΕΜ.

 

 

 

1. Με τις υπ’ αριθ. 2287-2090/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος οι διατάξεις του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 του ν. 4093/2012, με τις οποίες από την 1.1.2013, μειώθηκαν, σε ποσοστά από 5% έως και 20%, οι από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία συντάξεις, μερίσματα κ.λ.π., που υπερβαίνουν αθροιστικώς τα 1.000 ευρώ. Ήδη δε, εκδίδονται αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων με τις οποίες δικαιώνονται οι ενάγοντες για την διεκδίκηση των μειώσεων σε επικουρικές συντάξεις, μερίσματα κλπ..

2. Τα έξοδα της συμμετοχής σε ομαδική αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του οικείου Μετοχικού Ταμείου και της εκδίκασής της σε πρώτο βαθμό, για τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών (πενταετίας) που αφορούν την από 1.1.2013 μείωση σε ποσοστό από 5% έως 20% του πέραν των 1.000 ευρώ ποσού των μερισμάτων και της οικονομικής ενίσχυσης Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΜ), ανέρχονται σε 50 ευρώ (40 ευρώ + ΦΠΑ 24%) για κάθε ενάγοντα. Τα έξοδα είναι δυνατό να κατατεθούν στον ακόλουθο λογαριασμό: ΙΒΑΝ: GR4101721260005126047905526, Δικαιούχος: Κοντός Βασίλειος - Τράπεζα Πειραιώς.

Όσοι κ.κ. ε.α. στρατιωτικοί επιθυμούν να διεκδικήσουν τα ανωτέρω, παρακαλούμε να μας ενημερώσουν σχετικά αποστέλλοντάς μας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α. Τα συνημμένα έντυπα: «Στοιχεία Μερισματούχου».

β. Φωτοτυπικά αντίγραφα ενημερωτικών σημειωμάτων καταβολής μερισμάτων από το οικείο Μετοχικό Ταμείο: του Ιανουαρίου 2013 του Ιανουαρίου 2014, του Ιανουαρίου του έτους 2015, του Ιανουαρίου του έτους 2016, και του Ιανουαρίου του έτους 2019 καιενός άλλου πρόσφατου.

γ. Φωτοτυπικό αντίγραφο της αίτησης που τυχόν έχετε καταθέσει στο οικείο Μετοχικό Ταμείο για την επιστροφή των αχρεστήτως παρακρατηθέντων ποσών.

δ. Εξουσιοδότηση (όπως το συνημμένο έντυπο) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

Με την ανάθεση της υπόθεσης, θα υπογράψουμε με κάθε ενδιαφερόμενο, το συνημμένο πληρεξούσιο εργολαβικό δίκης στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις εκάστου μέρους, καθώς και ότι σε περίπτωση επιδίκασης και είσπραξης ποσού, η αμοιβή του Γραφείου θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο μας τηλεφωνικά ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

                                                                             Αθήνα, 22.11.2019

Με τιμή

Κοντός Βασίλειος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για άσκηση αγωγής για μερίσματα και ΕΚΟΕΜ

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ

 

Ονοματεπώνυμο:........................................................................ Πατρώνυμο: ......................

Δ/νση κατοικίας: Οδός: ....................................... Αριθ.: …............. Τ.Κ.: ….…..................

Πόλη/Περιοχή: …………………………………….... Τηλ: οικίας: .….…………...............

κινητό: ………..………………...... e-mail: …………………………..................................

Αποστρατ. Βαθμός: .............. Έτος αποστρατείας: ….. Μετοχικό Ταμείο…………………

Αριθ. Μητρώου Μερισματούχου: .................. Στοιχεία Αστυν. Ταυτότητας: .....................

Α.Φ.Μ.: ............................ Δ.Ο.Υ.: ................................ ΑΜΚΑ:………………. ……….

 

ΠΡΟΣ

   Τον Κοντό Βασίλειο, δικηγόρο, οδός Κάνιγγος αριθ. 23, ΤΚ. 10677, Αθήνα, τηλ.: 210-5241507, fax 210-3810446, e-mail: kontosblaw@gmail.com.

-----------------------------

            Σας δίδω την εντολή να καταθέσετε αγωγή ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του οικείου Μετοχικού Ταμείου για την αναδρομική χορήγηση της από 1.1.2013 μείωσης του μερίσματος και  της οικονομικής ενίσχυσης Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΜ) (άρθρο πρώτο παρ. Β υποπαρ. Β3 περ. 3 του ν. 4093/2012).

 

………………., …./…./…….

Ο/Η Αιτών/ούσα

 

 

(υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

O/Η κατωτέρω υπογράφων/ουσα ..................................................................... του ................................., στρατιωτικός συνταξιούχος δημοσίου, Α.Μ.Σ.: ....................................., Α.Δ.Τ.: ..........................., κάτοικος ..........................., οδός .................................... αριθ. ......., Τ.Κ. ..............., Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω  με την παρούσα τους Δικηγόρους Αθηνών: Κοντό Βασίλειο (Α.Μ.: 31034), Χρόνη Άρτεμη (Α.Μ.: 34547) και Καλογεροπούλου Φωτεινή (Α.Μ.: 36466), κατοίκους Αθηνών, οδός Κάνιγγος 23, όπως ασκήσουν αγωγή, με εκπροσωπήσουν και παρασταθούν ως πληρεξούσιοι Δικηγόροι μου κατά τη συζήτηση της αγωγής μου, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά του Μετοχικού Ταμείου ………….για την αναδρομική χορήγηση της από 1.1.2013 μείωσης του μερίσματος και  οικονομικής ενίσχυσης Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΜ) που επήλθε βάσει του                      ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. Β υποπαρ. Β3 περ. 3).

Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να υποβάλουν υπόμνημα και να προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής και να ασκήσουν έφεση αν παραστεί ανάγκη. Η παρούσα ισχύει για δέκα έτη.

 

…………………, …/…./…….

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

 

Θεωρήθηκε το γνήσιο της υπογραφής                 

 

 

 

 

 

 


 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΤΗΡΙΟ

 

Στην Αθήνα, σήμερα την                 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός:

Α. Του Κοντού Βασιλείου, δικηγόρου Αθηνών, οδός Κάνιγγος αριθ. 23, τηλ. 210-5241507, και αφ’ ετέρου

Β. Του ……………………….………… του …………………, στρατιωτικού συνταξιούχου, που υπογράφουν το παρόν εργολαβικό συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο Β΄ συμβαλλόμενος που δικαιούται την αναδρομική χορήγηση της μείωσης του μερίσματος και της οικονομικής ενίσχυσης Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΜ) που λαμβάνει από το Μ.Τ…. , βάσει των διατάξεων του άρθρου πρώτου παρ. Β υποπαρ. Β3 περ. 3 του ν. 4093/2012, αναθέτει στον πρώτο των συμβαλλομένων την υπόθεση αυτή, με την αμετάκλητη κατ’ αρχήν εντολή (διότι ρητά αναγνωρίζεται ότι αυτή αφορά και το συμφέρον του εντολοδόχου), προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες κατά την κρίση του ενέργειες, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής (κατάθεση αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών) για την επιτυχή έκβαση και περάτωση της ως άνω υποθέσεως, υπό τους εξής όρους:

            1. Εάν εκδοθεί θετική δικαστική απόφαση, η δικηγορική αμοιβή που θα οφείλεται, κατά την είσπραξη του ποσού των αναδρομικών, καθορίζεται σε ποσοστό 5% επ’ αυτού, μετά του αναλογούντος ΦΠΑ.

            2. Η δικηγορική αυτή αμοιβή μεταβιβάζεται και εκχωρείται από τώρα στον δικηγόρο παρά του Β΄ συμβαλλόμενου, ο οποίος καθίσταται συνδικαιούχος και δύναται να εισπραχθεί απ’ αυτό απ’ ευθείας από την αρμόδια υπηρεσία του ως άνω Μετοχικού Ταμείου ή του Ελληνικού Δημοσίου δια γνωστοποιήσεως της παρούσης εκχωρήσεως στις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού, του εντολέως μη δυναμένου να διαθέσει υπέρ αυτού το παραπάνω ποσοστό, καθόσον εκχωρήθηκε και αποξενώθηκε από αυτό ο ίδιος.

            3. Εάν τυχόν ο εντολέας διορίσει και άλλους δικηγόρους για την ίδια υπόθεση, η παρούσα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων δεν επηρεάζεται.

            4. Σε περίπτωση μη επιτυχούς έκβασης της ανωτέρω υπόθεσης δεν θα οφείλεται στον δικηγόρο ουδεμία αμοιβή.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

           Ο εντολέας                                                                                     Ο Δικηγόρος

 

 

Download document